FUNDUSZE UE


1. ARCAPOL SP. Z O.O. realizuje projekt nr RPDS.01.02.02-02-0029/19-00, pn. „Przeprowadzenie prac B+R szansą na wzrost innowacyjności Spółki” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dolnośląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest od 01.04.2020 do 31.03.2023.

2. Głównym celem wnioskowanego projektu „GO TO BRAND” jest promocja marki Arcapol na rynkach zagranicznych dzięki udziałowi w wydarzeniach zaplanowanych w ramach programu promocji maszyn i urządzeń. Cel projektu jest spójny z celem poddziałania 3.3.3 POIR. Zaplanowane działania bezpośrednio przyczynią się do rozwoju działalności eksportowej Wnioskodawcy i wzmocnienia jego przewagi konkurencyjnej na rynku międzynarodowym.

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie zaplanowanych wskaźników rezultatu:
– przychodów ze sprzedaży produktów na eksport
– przychodów ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu
– liczby kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji.
Wzrost przychodów z działalności eksportowej przyczyni się do rozwoju firmy Wnioskodawcy – możliwe będzie wdrożenie nowych rozwiązań, spełniających zidentyfikowane oczekiwania. Pozwoli to na pozyskanie nowych kontrahentów – zwłaszcza zagranicznych.

Wydatki ogółem: 197 700,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 197 700,00 PLN
Dofinansowanie: 118 620,00 PLN

ARCAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Wsparcie przedsiębiorstwa ARCAPOL sp. z o.o. szansą wzrostu konkurencyjności
przedsiębiorstwa oraz wdrożenia nowej usługi”
w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje; Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP; Poddziałanie 1 – 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny (Schemat 1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19)

Przedmiotowy projekt polega na realizacji inwestycji w środki trwałe w postaci spawarki laserowej, suwnicy natorowej, mobilnego zestawy solarnego oraz stacji do filtracji chłodziwa. Celem wskazanych zakupów jest osiągnięcie podstawowego celu przedsiębiorstwa, jakim będzie wzmocnienie działalności przedsiębiorstwa i możliwość utrzymania miejsc pracy, pomimo negatywnych skutków pandemii, które firma odczuwa coraz silniej. Dzięki nowej gałęzi usługowej wprowadzanej do przedsiębiorstwa, nastąpi dywersyfikacja działalności, a tym samym znacząco powiększy się zakres oferowanych usług o mobilne oraz stacjonarne spawanie laserowe.
W efekcie planowanej inwestycji Wnioskodawca rozszerzy działalność o nowe rynki i wzmocni swoją pozycję. Dzięki wdrożeniu usługi spawania laserowego Wnioskodawca przyczyni się do zaspokojenia zidentyfikowanej potrzeby rynkowej na tę usługę. Wszystkie zaplanowane w ramach projektu działania są zgodne z zaplanowanymi celami i rezultatami – zakup urządzeń, a co za tym idzie wdrożenie nowej usługi wraz z osiągnięciem efektu ekologicznego.
Wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa suwnicy natorowych przyczyni się do zmniejszenia energochłonności oraz ograniczenie do zera emisji spalin (zastąpienie wózków widłowych, transport sprzętu ciężkiego), co również wpisuje się w politykę firmy.K olejny efektem ekologicznym będzie zastąpienie prądotwórczych agregatów, rzecz mobilnego zestawu solarnego, który umożliwi świadczenie usług poza siedzibą firmy przy wykorzystaniu energii z OZE.
Zastosowanie stacji filtracji chłodziwa pozwoli na dłuższe użycie zakupionych chłodziw oraz lepszą pracę maszyn. Umożliwi on:
– redukcję ilości bakterii i substancji odorowych
– wydłużenie czasu używania i poprawę wyglądu emulsji
– czyszczenie w pętli cyrkulacyjnej bez przestojów maszyny
– zmniejszenie zużycia emulsji
– optymalizację czystości i jakości powietrza w miejscu pracy

Wydatki ogółem: 478 740,60 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 389 220,00 PLN
Dofinansowanie: 311 376,00 PLN

ARCAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Przeprowadzenie prac B+R szansą na wzrost innowacyjności Spółki”
w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje; Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa; Poddziałanie 2 – 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF

Głównym celem projektu jest opracowanie technologii elektrodrążenia (obejmującej również rodzaj zastosowanych elektrod), ograniczającej zużycie elektrod o ok. 40%, tym samym zwiększając jakość obróbki form wtryskowych.
Przeprowadzenie prac B+R, w w/w obszarach, umożliwi opracowanie procesu elektrodrążenia, w ramach, którego ulegnie zmianie stopień degradacji narzędzi tj. elektrod o ok. 40% (stan docelowy).
Wpłynie to zarówno na oszczędności w zakresie materiału i narzędzi, jak i na jakość wykonywanych form wtryskowych, szczególnie z uwzględnieniem chropowatości powierzchni, skomplikowanej geometrii kształtów i ilości wad powierzchniowych (eliminacji tych wad). Realizacja projektu wpłynie na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, poprzez obniżenie kosztów produkcji, z jednoczesną poprawę jakości względem zarówno obecnej oferty jak i rozwiązań dostępnych na rynku.
Projekt pozwoli na zwiększenie dostępności do innowacyjnych rozwiązań odbiorców obszaru ZIT WrOF oraz docelowo – na terenie całego kraju.
Projekt pozwoli na zwiększenie nakładów inwestycyjnych na prace B+R.
Realizacja projektu w miejscowości Łęg i wdrożenie zaawansowanych procesów do działalności Wnioskodawcy pozwoli na zwiększenie poziomu innowacyjności nie tylko Spółki, ale całego regionu ZIT WrOF postrzeganego jako inkubatora innowacyjności.

Wydatki ogółem: 5 016 887,67 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 4 150 575,36 PLN
Dofinansowanie: 2 075 287,68 PLN

ARCAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Wsparcie przedsiębiorstwa ARCAPOL sp. z o.o. szansą wzrostu konkurencyjności
przedsiębiorstwa oraz wdrożenia nowej usługi”
w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje; Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP; Poddziałanie 1 – 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny (Schemat 1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19)

Przedmiotowy projekt polega na realizacji inwestycji w środki trwałe w postaci spawarki laserowej, suwnicy natorowej, mobilnego zestawy solarnego oraz stacji do filtracji chłodziwa. Celem wskazanych zakupów jest osiągnięcie podstawowego celu przedsiębiorstwa, jakim będzie wzmocnienie działalności przedsiębiorstwa i możliwość utrzymania miejsc pracy, pomimo negatywnych skutków pandemii, które firma odczuwa coraz silniej. Dzięki nowej gałęzi usługowej wprowadzanej do przedsiębiorstwa, nastąpi dywersyfikacja działalności, a tym samym znacząco powiększy się zakres oferowanych usług o mobilne oraz stacjonarne spawanie laserowe.
W efekcie planowanej inwestycji Wnioskodawca rozszerzy działalność o nowe rynki i wzmocni swoją pozycję. Dzięki wdrożeniu usługi spawania laserowego Wnioskodawca przyczyni się do zaspokojenia zidentyfikowanej potrzeby rynkowej na tę usługę. Wszystkie zaplanowane w ramach projektu działania są zgodne z zaplanowanymi celami i rezultatami – zakup urządzeń, a co za tym idzie wdrożenie nowej usługi wraz z osiągnięciem efektu ekologicznego.
Wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa suwnicy natorowych przyczyni się do zmniejszenia energochłonności oraz ograniczenie do zera emisji spalin (zastąpienie wózków widłowych, transport sprzętu ciężkiego), co również wpisuje się w politykę firmy.K olejny efektem ekologicznym będzie zastąpienie prądotwórczych agregatów, rzecz mobilnego zestawu solarnego, który umożliwi świadczenie usług poza siedzibą firmy przy wykorzystaniu energii z OZE.
Zastosowanie stacji filtracji chłodziwa pozwoli na dłuższe użycie zakupionych chłodziw oraz lepszą pracę maszyn. Umożliwi on:
– redukcję ilości bakterii i substancji odorowych
– wydłużenie czasu używania i poprawę wyglądu emulsji
– czyszczenie w pętli cyrkulacyjnej bez przestojów maszyny
– zmniejszenie zużycia emulsji
– optymalizację czystości i jakości powietrza w miejscu pracy

Wydatki ogółem: 478 740,60 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 389 220,00 PLN
Dofinansowanie: 311 376,00 PLN