FUNDUSZE UE

1. ARCAPOL SP. Z O.O. realizuje projekt nr RPDS.01.02.02-02-0029/19-00, pn. „Przeprowadzenie prac B+R szansą na wzrost innowacyjności Spółki” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dolnośląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest od 01.04.2020 do 31.03.2023.

2. Głównym celem wnioskowanego projektu „GO TO BRAND”  jest promocja marki Arcapol na rynkach zagranicznych dzięki udziałowi w wydarzeniach zaplanowanych w ramach programu promocji maszyn i urządzeń. Cel projektu jest spójny z celem poddziałania 3.3.3 POIR. Zaplanowane działania bezpośrednio przyczynią się do rozwoju działalności eksportowej Wnioskodawcy i wzmocnienia jego przewagi konkurencyjnej na rynku międzynarodowym.

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie zaplanowanych wskaźników rezultatu:
– przychodów ze sprzedaży produktów na eksport
– przychodów ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu
– liczby kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji.

Wzrost przychodów z działalności eksportowej przyczyni się do rozwoju firmy Wnioskodawcy – możliwe będzie wdrożenie nowych rozwiązań, spełniających zidentyfikowane oczekiwania. Pozwoli to na pozyskanie nowych kontrahentów – zwłaszcza zagranicznych.

Wydatki ogółem: 197 700,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 197 700,00 PLN
Dofinansowanie: 118 620,00 PLN